Romanizacja Galii

Romanizacja Galii wyjaśniona być może jedynie tendencjami rozwojowymi samej Galii. Stała się cna ich formułą. Przede wszystkim formułą jedności politycznej wynikającej z gospodarczego rozwoju kraju. Nie znaczy to, by Galowie sami byli w pełni świadomi potrzeby tej jedności. Zdają sobie sprawę przed podbojem myśliciele obcy. Posej- donios, filozof i badacz grecki, który w pierwszych latach I w. przed Chr. zwiedzał Galię, stwierdzał, że kraj ten, tak doskonałe zwartego, prawie kwadratowego kształtu, oddzielony od innych morzami oraz bardzo trudnymi do przebycia górami i rzekami, kraj, którego wszystkie części związane są ze sobą tak rozwiniętą siecią dróg wodnych, iż wymiany w nim są bardzo łatwe – wydaje się przeznaczony przez Opatrzność na siedzibę jednego zespolonego ludu. Koncepcja teoretyczna antropogeografa i filozofa, choć oparta przede wszystkim na stwierdzeniu faktów natury gospodarczej, na różnorodności produkcji różnych części kraju i łatwości ich wymiany, której rozkwit zależy od zjednoczenia. Koncepcja kupiecka: informatorami Posejdoniosa byli marsylijscy Grecy, których handel rozciągał się na całą Galię. Ale nie koncepcja Galów. Zjednoczenie w ramach jednego władztwa, zapewniającego wolność i bezpieczeństwo transakcji handlowych, nie jest dla nich celem, lecz środkiem do celu. Tym jest dla najpotężniejszych ekonomicznie zabezpieczenie sobie wolności korzystania z dróg handlowych i stworzenie warunków jedności gospodarczego obszaru galijskiego. Politycznym wyrazem dążenia do tego celu jest walka plemion o hegemonię w Galii, hegemonię pociągającą ujarzmienie plemion innych. Wobec zaś niemożności wytworzenia hegemonii trwałej przy zachowaniu niepodległości, plemiona, największą grające rolę handlową i gospodarczo najpotężniejsze, usiłują przewagę swoją oprzeć na pomocy obcej albo organizować ją pod protektoratem obcego mocarstwa. Bojownikami tych sprzecznych dążeń są w okresie poprzedzającym podbój Cezara dwa plemiona: Heduowie i Arwernowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>