Rody achajskie

W rzeczy samej, rody achajskie nie stanowiły z pewnością znacznej większości w podbitym kraju, o ile nie były mniejszością. Z wyniosłości, na których zbudowały swe umocnione osiedla, zapanowały nad ludnością miejscową. Narzuciły jej swoje zwierzchnictwo, swoją dyscyplinę, uznanie swej organizacji władczej. Ale ta ludność przetrwała, choć zatraciła swój język. Stwierdzają to liczne dowody – przede wszystkim to, że obok rodów istnieją w krajach helleńskich związki inne, tzw. thiasoi, które są zrzeszeniami ludzi nie należących do żadnego gereo.s[21. Więzią, łączącą ich członków, jest kult – są pod tym względem podobne do bractw nowożytnych – różnią się jednak od nich wielce pod innymi względami. Uzyskują wprawdzie prawa polityczne w stanowiącym zawiązek państwa lokalnym zrzeszeniu rodów, jakby same były rodem. Ale, aczkolwiek jak ród powołują się na założycieli, nigdy nie bierze się ich za genos. W czasach wczesnych jest też żywą świadomość, że członkowie thiasoi to nie Hellenowie.

Ludność ta, przez Achajów częściowo wywłaszczona lub pozostawiona przy użytkowaniu ziemi w charakterze ludności poddańezej, obowiązanej do robocizn i danin, częściowo zajmująca się rzemiosłem i kupiectwem, stała pod wielu względami wyżej od swych panów. Na wyspach Morza Egejskiego a także w niektórych częściach Hellady kontynentalnej wyszła ona już była ze stadium rodowego. Istniały w przedhelleńskiej Grecji miasta otwarte, ludne – przykładem Orchomenos II1 – spalone podczas achajskiego najazdu. Technika i organizacja pracy zbiorowej stały niewątpliwie znacznie niżej niż na Krecie, osiągnęły jednak wyższy stopień rozwoju niż u najeźdźców. Znana jest nie tylko miedź, ale także brąz i obok importowanych z Krety wyrobów z brązu mamy także wytwory warsztatów krajowych. Ceramika stoi na dość wysokim stopniu doskonałości. Handel był rozwinięty. W dziedzinie melioracji rolnej dokonała ta ludność wiele: osuszyła wiele bagien i rozpoczęła metodyczne osuszanie jeziora Kopais, zdobywając na przestrzeni wodnej znaczną przestrzeń zdatną do uprawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>