Klasa zawodowych kapłanów i szlachta w Galicji

W obrazie, który skreślił Cezar w swoich Pamiętnikach o wojnie galijskiej, dwa tylko stany grały rolę czynną w Galii w połowie w. I przed Chr.: druidzi, tj. klasa zawodowych kapłanów, i szlachta. Pospólstwo, pozbawione wszelkiego znaczenia, żyło w poddaństwie. Obraz ten możemy uzupełnić częściowo dzięki wiadomościom podanym przez tegoż Cezara, częściowo ze źródeł innych, a także odpowiednio umieścić jego rysy dzięki materiałowi porównawczemu dostarczonemu przez inne ludy celtyckie.

Przede wszystkim ©wa „szlachta“, équités Cezara nie są stanem jednolitym. Obejmują szlachtę uboższą, żyjącą z hojności wielkich panów i panom tym służącą, oraz arystokrację, możnych panów, tych, których Cezar nazywa principes – „naczelni“, nobiles – „znamienici“. Każdy z tych możnych otoczony jest tłumem zobowiązanej jego hojnością, zadłużonej u niego szlachty, wiszącej u jego klamki, oraz klientelą spomiędzy pospólstwa – dzierżawcami, dłużnikami, poddanymi. Możny Helwet (plemię osiadłe w dzisiejszej Szwajcarii zachodniej w sąsiednich częściach dzisiejszych Niemiec) Orgetorix ma na zawołanie klientów i dłużników takich do dziesięciu tysięcy. Dumnorix z plemienia Heduów utrzymuje prywatne oddziały konnicy spośród szlachty i pomnaża stronników swoich hojnością, na którą zdobywa środki kładąc rękę na dochodach publicznych. Podobnym możnym panem był także bohater wielkiego powstania 52 r. przed Chr., Vercingétorix, Arwern, który w całej Galii werbował ubogich, nie posiadających nic poza siłą ramienia i bronią – wo jowników. Obok takich żyjących w orszaku możnych wolnych ludzi – bo niczym innym jak po prostu ludźmi wolnymi, wojownikami są Cezarowi équités – istniała niewątpliwie szlachta średnia, siedząca na dziedzicznych dzierżawach rodowych, grająca rolę naczelników wioskowych. U Cezara spotykamy tylko nikłe wzmianki o niej. Ale późniejsze źródła pozwalają wzmianki te należycie oświetlić. Liczna klasa dziedzicznych naczelników lokalnych – tzw. magistri pagorum – oparta o własność ziemską, jest niewątpliwie dalszym ciągiem tego galijskiego ziemiaństwa średniego, podobnie jak klasa przez Rzymian zwana później senatorską jest dalszym ciągiem arystokracji przed- rzymskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>