Monthly Archives Czerwiec 2017

Izrael dokonał dzieła wielkiego

Ale nie dość jest stwierdzić, że na obudzenie się i rozwój w szczepach helleńskich skłonności do ufania doświadczeniu zmysłowemu i rozumowaniu więcej niż objawieniu wpłynęło zajęcie się ich żeglugą zbójecką i handlową oraz zetknięcie się rychle z wyższego typu starymi kulturami, współzawodniczącymi z sobą politycznie i gospodarczo. W samej rzeczy, położenie ich nowej ojczyzny na rozdrożu było niewątpliwie okolicznością sprzyjającą, nie może być jednak uważane za warunek, który by sam przez się rozstrzygnął o kierunku rozwoju. Znamy bowiem niejeden lud, którego położenie geograficzne może być porównane z położeniem Hellenów. Mimo to żaden tego, co oni, nie wytworzył.

Read More